Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Poniedziałek, 22 czerwca 2020 roku

Posiedzenia komisji w czerwcu 2020 r.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
odbędzie się dnia 3 czerwca 2020 r. o godz. 10:00

 

Cel posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołów:
 1. Nr 6/20 z dnia 20 stycznia 2020 r.,
 2. Nr 7/20 z dnia 10 lutego 2020 r.
 1. Rozpatrzenie:
 1. sprawozdania finansowego Powiatu Gostyńskiego za rok 2019,
 2. sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 3. informacji o stanie mienia powiatu gostyńskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
 1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zatwierdzenia wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gostyniu.
 2. Wystąpienie z wnioskiem do Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Gostyńskiego oraz przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego.
 3. Wolne głosy i wnioski.
 4. Zakończenie.

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
odbędzie się dnia 4 czerwca 2020 r. o godz. 13:00  - posiedzenie w trybie zdalnym

 

Cel posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu Nr 8/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r.
 5. Spotkanie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii, Naczelnikiem Wydziału Ochrony  Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Kierownikiem Biura Zarządzania Kryzysowego w celu zapoznania się z informacją na temat zagrożeń ASF oraz ptasią grypą.
 6. Spotkanie z Naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie omówienia realizacji zadań własnych powiatu w zakresie działania Wydziału.
 7. Zaopiniowanie informacji z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu na terenie powiatu gostyńskiego za 2019 r.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Zakończenie.

 

 

Posiedzenie Komisji Samorządowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
odbędzie się dnia 8 czerwca 2020 r. o godz. 12:00
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyniu.

 

Cel posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu: Nr 17/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r.
 5. Wizytacja w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyniu.
 6. Zaopiniowanie Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu w 2019 roku oraz wykonania planu finansowego Funduszu Pracy w 2019 roku.
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8. Zakończenie.

 

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się dnia 22 czerwca 2020 r. o godz. 12:00
w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu

 

Cel posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu Nr 8/20 z dnia 3 czerwca 2020 r.
 5. Analiza informacji o pozyskaniu środków zewnętrznych przez starostwo powiatowe oraz pozostałe jednostki organizacyjne powiatu w roku 2019 r.  
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zakończenie.

 

 

Posiedzenie Komisji Samorządowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
odbędzie się dnia 22 czerwca 2020 r. o godz. 13:00
w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu

 

Cel posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów:
 1. Nr 12/19 z dnia 10 grudnia 2019 r.,
 2. Nr 18/20 z dnia 8 czerwca 2020 r.
 1. Zaopiniowanie sprawozdania za 2019 r. z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022.
 2. Zaopiniowanie oceny zasobów pomocy społecznej dla powiatu gostyńskiego.
 3. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu za 2019 r.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie:
 1. zmiany statutu Powiatu Gostyńskiego,
 2. delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
 3. oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu,
 4. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za 2019 rok.
 1. Wolne głosy i wnioski.
 2. Zakończenie.

 

 

Posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
odbędzie się dnia 22 czerwca 2020 r. o godz. 14:30
w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu

 

Cel posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów:
 1. Nr 12/19 z dnia 10 grudnia 2019 r.,
 2. Nr 14/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r.
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie:
 1. oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu,
 2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za 2019 rok,
 3. udzielenia pomocy finansowej Gminie Piaski,
 4. udzielenia pomocy finansowej Gminie Krobia,
 5. zmiany uchwały Nr XIII/107/19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,
 6. zmiany budżetu powiatu na 2020 r.,
 7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2020-2028.
 1. Wolne głosy i wnioski.
 2. Zakończenie.

 

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
odbędzie się dnia 23 czerwca 2020 r. o godz. 10:00  - posiedzenie w trybie zdalnym

 

Cel posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu: Nr 9/20 z dnia 4 czerwca 2020 r.
 5. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za 2019 rok.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zakończenie.
Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies