Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Poniedziałek, 31 maja 2021 roku

Posiedzenia komisji w czerwcu 2021 roku

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
odbędzie się dnia 2 czerwca 2021 r. o godz. 12:30
w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu.

Cel posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zatwierdzenia wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Gostyniu.
 5. Wystąpienie z wnioskiem do Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Gostyńskiego oraz przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zakończenie.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
/-/ Mikołaj Rogala

 

Posiedzenie Komisji Samorządowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
odbędzie się dnia 7 czerwca 2021 r. o godz. 13:00 w Środowiskowych Domu Samopomocy w Krobi.

Cel posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu Nr 34/21 z 26 kwietnia 2021 r.
 5. Wizytacja w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krobi.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zakończenie.

 

Przewodnicząca Komisji
Samorządowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych
i Porządku Publicznego
/-/ Mirosława Bigaj

 

 

Posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
odbędzie się dnia 10 czerwca 2021 r. o godz. 11:00
w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu.

Cel posiedzenia:

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr 28/21 z 26 kwietnia 2021 r.
 5. Analiza subwencji oświatowej na rok 2020 pod kątem wydatków poszczególnych jednostek oświatowych.
 6. Omówienie sprawy dofinansowania zakupu wyposażenia centralnej sterylizatorni dla SPZOZ w Gostyniu.
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8. Zakończenie.

 

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
/-/ Sebastian Czwojda

 

 

Posiedzenie Komisji Samorządowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
odbędzie się dnia 21 czerwca 2021 r. o godz. 13:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu.

 

Cel posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu 35/21 z 7 czerwca 2021 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu w 2020 roku oraz wykonania planu finansowego Funduszu Pracy w 2020 roku.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej dla powiatu gostyńskiego.
 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu za 2020 r.
 8. Sprawozdanie za 2020 r. z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022.
 9. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
 1. przyjęcia "Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2021-2024 dla Powiatu Gostyńskiego,
 2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za 2020 rok.
 1. Wolne głosy i wnioski.
 2. Zakończenie.

Przewodnicząca Komisji
Samorządowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych
i Porządku Publicznego
/-/ Mirosława Bigaj

 

 

 

Posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
odbędzie się dnia 22 czerwca 2021 r. o godz. 13:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu.

 

Cel posiedzenia:

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie:
  1. zmiany uchwały Nr XXIV/185/20 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia na 2021 rok wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od realizacji dyspozycji usunięcia pojazdu,
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za 2020 rok,
  3. dopuszczenia zapłaty opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, stanowiących dochody budżetu Powiatu Gostyńskiego instrumentem płatniczym,
  4. udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,
  5. zmiany budżetu powiatu na 2021 r,
  6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2021-2031.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zakończenie.

 

Przewodniczący Komisji
Budżetu, Inwestycji
i Rozwoju Gospodarczego
/-/ Sebastian Czwojda

 

 

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się  23 czerwca 2021 r. o godz. 13:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu.

 

Cel posiedzenia:

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr 16/21 z dnia 27 kwietnia 2021 r.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za 2020 rok.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zakończenie.
   

Zastępca przewodniczącego
Komisji Rolnictwa,
Leśnictwa i Ochrony Środowiska
/-/ Krzysztof Wachowiak

 

 

 

Posiedzenie Komisji Samorządowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
odbędzie się dnia 24 czerwca 2021 r. o godz. 12:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu.

 

Cel posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie:
 1. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu za rok 2020,
 2. oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu.
 1. Wolne głosy i wnioski.
 2. Zakończenie.

 

Przewodnicząca Komisji
Samorządowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych
i Porządku Publicznego
/-/ Mirosława Bigaj

 

 

 

 

Posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się 24 czerwca 2021 r. o godzinie 12:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu.

 

Cel posiedzenia:

1.         Otwarcie.
2.         Stwierdzenie quorum.
3.         Ustalenie porządku obrad.
4.         Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie:

a)    zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu za rok 2020,
b)    oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu.

5.         Wolne głosy i wnioski.
6.         Zakończenie.

 

Przewodniczący Komisji
Budżetu, Inwestycji
i Rozwoju Gospodarczego
/-/ Sebastian Czwojda

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies