Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Czwartek, 10 grudnia 2020 roku

Posiedzenia komisji w grudniu 2020 r.

Posiedzenie Komisji Samorządowo-Organizacyjnej, Spraw
Społecznych i Porządku Publicznego
odbędzie się dnia 14 grudnia 2020 r. o godz. 13:00
w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu

 

Cel posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie:
a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Gostyńskiego,
b) określenia przepisów porządkowych w powiatowym regularnym przewozie osób, dla którego organizatorem jest Powiat Gostyński.
5. Wolne głosy i wnioski.
6. Zakończenie.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
odbędzie się dnia 14 grudnia 2020 r. o godz. 15:00
w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu

 

Cel posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Zaopiniowanie informacji o wykonanych zadaniach inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych oraz o przygotowaniu do akcji zimowej.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie:
a) ustalenia na 2021 rok wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od realizacji dyspozycji usunięcia pojazdu.
b) ustalenia cen i opłat oraz opłat dodatkowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Gostyńskiego,
c) zmiany budżetu powiatu na 2020 r.,
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2020-2031,
e) udzielenia pomocy finansowej Gminie Poniec,
f) Wydatków budżetu powiatu, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie.

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies