Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Poniedziałek, 12 sierpnia 2019 roku

Posiedzenia komisji w sierpniu 2019 r.


Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

odbędzie się dnia 13 sierpnia 2019 r. o godz. 14:00

 

Cel posiedzenia:

1. Otwarcie.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Ustalenie porządku obrad.

4. Rozpatrzenie petycji w sprawie wprowadzenia w życie w starostwie powiatowym Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zakończenie.

 

Wspólne posiedzenie Komisji

odbędzie się dnia 26 sierpnia 2019 r. o godz. 14:00

 

Cel posiedzenia:

1. Otwarcie.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Ustalenie porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołów:

a) Nr 5/19 z dnia 27 maja 2019 r.

b) Nr 6/19 z dnia 24 czerwca 2019 r.

5. Zaopiniowanie informacji z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gostyniu za 2018 r.

6. Zaopiniowanie informacji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu o realizacji zadań za 2018 r. w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością

7. Zaopiniowanie sprawozdań Kierowników Nadzorów Wodnych z działań podejmowanych na terenie powiatu w 2018 r.

8. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie:

a) likwidacji Młodzieżowej Świetlicy Środowiskowej w Pogorzeli,

b) zmiany uchwały nr XLII/295/18 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostyńskim (V)”,

c) zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie gostyńskim (V)”,

d) zmiany uchwały nr V/42/19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanych w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości kwot na poszczególne zadania w 2019 r.,

e) zmiany uchwały nr XLI/289/18 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wymiaru i zasad rozliczania czasu pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat gostyński,

f) ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektóre inne składniki wynagradzania,

g) zmiany budżetu powiatu na 2019 rok,

h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2019-2027.

9. Wolne głosy i wnioski.

10. Zakończenie

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies