Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Środa, 22 kwietnia 2020 roku

Posiedzenie komisji w kwietniu 2020 r.

TREŚĆ INFORMACJI

Zgodnie z art. 15zzx ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) Komisje odbywać się będą w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
odbędzie się dnia 27 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00

 

Cel posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu Nr 7/20 z dnia 17 stycznia 2020 r.
 5. Zaopiniowanie informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gostyniu o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego powiatu gostyńskiego w 2019 r.
 6. Zapoznanie z odpowiedziami na złożone przez Komisję wnioski z 17 stycznia 2020 r.
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8. Zakończenie.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
odbędzie się dnia 27 kwietnia 2020 r. o godz. 12:30

 

Cel posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr 13/20 z dnia 17 lutego 2020 r.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie:
 1. określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanych w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości kwot na poszczególne zadania w 2020 r.,
 2. nabycia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu,
 3. zmiany budżetu powiatu na 2020 r.,
 4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2020-2028.
 1. Wolne głosy i wnioski.
 2. Zakończenie.

 

Posiedzenie Komisji Samorządowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
odbędzie się dnia 27 kwietnia 2020 r. o godz. 13:30

 

Cel posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów:
 1. Nr 15/20 z dnia 6 lutego 2020 r.,
 2. Nr 16/20 z dnia 17 lutego 2020 r.
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie:
 1. przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu i udzielenia odpowiedzi na skargę,
 2. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gostyńskiego,
 3. określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanych w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości kwot na poszczególne zadania w 2020 r.,
 4. przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu gostyńskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w roku 2019,
 1. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Gostyniu oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu gostyńskiego za 2019 r.
 2. Zaopiniowanie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej powiatu gostyńskiego w roku 2019.
 3. Zaopiniowanie informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gostyniu o stanie bezpieczeństwa sanitarno- weterynaryjnego powiatu gostyńskiego w 2019 r.
 4. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Gostyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019”.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zakończenie.
Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies