Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Czwartek, 05 grudnia 2019 roku

XIII sesja Rady Powiatu Gostyńskiego

Porządek posiedzenia

XIII sesji Rady Powiatu Gostyńskiego

12 grudnia 2019 r., godz. 13:00

 

 

 1. Otwarcie i ustalenie quorum.
 2. Składanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących porządku obrad.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu na najlepszą pracę magisterską tematycznie związaną z powiatem gostyńskim.
 4. Przyjęcie protokołów:
 1. XI/19 sesji Rady Powiatu z 31 października 2019 r.,
 2. XII/19 sesji Rady Powiatu z 26 listopada 2019 r.
 1. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu Gostyńskiego w okresie międzysesyjnym.
 2. Pytania radnych dotyczące przedstawionej informacji i odpowiedzi Zarządu.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu,
 2. likwidacji Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Gostyniu,
 3. zmiany uchwały Nr VII/52/19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gostyńskiego,
 4. zmiany uchwały Nr V/42/19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanych w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości kwot na poszczególne zadania w 2019 r.,
 5. zmiany statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu,
 6. udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,
 7. zmiany uchwały Nr VII/54/19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gostyń,
 8. zmiany budżetu powiatu na 2019 rok,
 9. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2019-2027,
 10. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028,
 11. uchwalenia budżetu powiatu na 2020 r.
 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu gostyńskiego za rok szkolny 2018/2019.
 2. Informacja o wykonanych zadaniach inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych oraz o przygotowaniu do akcji zimowej.
 3. Wnioski i informacje radnych.
 4. Oświadczenia radnych.
 5. Zakończenie.

 

Przewodniczący
Rady Powiatu Gostyńskiego
/-/ Alfred Siama

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies