Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Środa, 21 sierpnia 2019 roku

XIV Sesja Rady Powiatu Gostyńskiego

Porządek posiedzenia
IX sesji Rady Powiatu Gostyńskiego
29 sierpnia 2019 r., godz. 13:00

 

 

 1. Otwarcie i ustalenie quorum.
 2. Składanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr VIII/19 sesji Rady Powiatu z 27 czerwca 2019 r.
 4. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu Gostyńskiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Pytania radnych dotyczące przedstawionej informacji i odpowiedzi Zarządu.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
  a) likwidacji Młodzieżowej Świetlicy Środowiskowej w Pogorzeli,
  b) zmiany uchwały nr XLII/295/18 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostyńskim (V)”,
  c) zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie gostyńskim (V)”,
  d) zmiany uchwały nr V/42/19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanych w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości kwot na poszczególne zadania w 2019 r.,
  e) zmiany uchwały nr XLI/289/18 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wymiaru i zasad rozliczania czasu pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat gostyński,
  f) ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektóre inne składniki wynagradzania,
  g) zmiany budżetu powiatu na 2019 rok,
  h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2019-2027.
 8. Sprawozdania Kierowników Nadzorów Wodnych z działań podejmowanych na terenie powiatu w 2018 r.
 9. Informacja z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gostyniu za 2018 r.
 10. Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu o realizacji zadań za 2018 r. w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością.
 11. Wnioski i informacje radnych.
 12. Oświadczenia radnych.
 13. Zakończenie.

 

 

Przewodniczący
Rady Powiatu Gostyńskiego
/-/ Alfred Siama

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies