Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Środa, 16 maja 2018 roku

XL sesji Rady Powiatu Gostyńskiego

Porządek posiedzenia XL sesji Rady Powiatu Gostyńskiego
24 maja 2018 r., godz. 13:00

 1. Otwarcie i ustalenie quorum.
 2. Składanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów:
  • Nr XXXVIII/18 sesji Rady Powiatu z 22 marca 2018 r.,
  • Nr XXXIX/18 nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu z 12 kwietnia 2018 r.
 4. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu Gostyńskiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Pytania radnych dotyczące przedstawionej informacji i odpowiedzi Zarządu.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i udzielonych na nie odpowiedziach.
 7. Zapytania radnych.
 8. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  • powołania Komisji Obchodów Jubileuszowych,
  • powołania Komisji Statutowej,
  • zmiany Uchwały Nr XXXVIII/263/18 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanych w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości kwot na poszczególne zadania w 2018 r.,
  • zmiany uchwały Nr XXXV/245/17 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gostyńskiego,
  • zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostyńskim (IV)”,
  • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu za rok 2017,
  • oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu,
  • zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2018 r.,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2018-2028.
 9. Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu na terenie powiatu gostyńskiego w 2017 r.
 10. Ocena zasobów pomocy społecznej dla powiatu gostyńskiego.
 11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu za 2017 r.
 12. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Gostyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017”.
 13. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu w 2017 roku oraz wykonania planu finansowego Funduszu Pracy w 2017 roku.
 14. Odpowiedzi na zapytania.
 15. Wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Wolne głosy.
 17. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Powiatu
Alfred Siama

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies