Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Czwartek, 14 czerwca 2018 roku

XLI sesja Rady Powiatu Gostyńskiego

Porządek posiedzenia XLI sesji Rady Powiatu Gostyńskiego
21 czerwca 2018 r., godz. 13:00

 1. Otwarcie i ustalenie quorum.
 2. Składanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XL/18 sesji Rady Powiatu z 24 maja 2018 r.,
 4. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu Gostyńskiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Pytania radnych dotyczące przedstawionej informacji i odpowiedzi Zarządu.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i udzielonych na nie odpowiedziach.
 7. Zapytania radnych.
 8. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi,
  • zatwierdzenia wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyniu,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za 2017 rok,
  • udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Gostyńskiemu za 2017 r.,
  • nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Powiatu Gostyńskiego”,
  • zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie powiatu gostyńskiego,
  • nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Gostyniu,
  • ustalenia wymiaru i zasad rozliczania czasu pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat gostyński,
  • zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie gostyńskim (IV)”,
  • zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2018 r.,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2018-2028,
  • udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
 9. Odpowiedzi na zapytania.
 10. Wnioski i oświadczenia radnych.
 11. Wolne głosy.
 12. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Powiatu

Alfred Siama

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies