Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Środa, 10 października 2018 roku

XLIV sesja Rady Powiatu Gostyńskiego

Porządek posiedzenia XLIV sesji Rady Powiatu Gostyńskiego

18 października 2018 r., godz. 16:00

 

 1. Otwarcie i ustalenie quorum.
 2. Składanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XLII/18 sesji Rady Powiatu z 13 września 2018 r.
 4. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu Gostyńskiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Pytania radnych dotyczące przedstawionej informacji i odpowiedzi Zarządu.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i udzielonych na nie odpowiedziach.
 7. Zapytania radnych.
 8. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawach:
 • przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady w roku 2018,
 • uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Gostyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”,
 • przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży,
 • ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gostyńskiego,
 • zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie powiatu gostyńskiego,
 • uchwalenia Statutu Powiatu Gostyńskiego,
 • wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Krobia nieruchomości położonej w Krobi,
 • zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2018 r.,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2018-2028.
 1. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska i działalności kontrolnej na obszarze województwa z uwzględnieniem powiatu gostyńskiego w 2017 r.
 2. Odpowiedzi na zapytania.
 3. Wnioski i oświadczenia radnych.
 4. Wolne głosy.
 5. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Alfred Siama

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies