Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Poniedziałek, 17 lutego 2020 roku

XV sesja Rady Powiatu Gostyńskiego

Porządek posiedzenia

XV sesji Rady Powiatu Gostyńskiego

20 lutego 2020 r., godz. 13:00

 

 1. Otwarcie i ustalenie quorum.
 2. Składanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów:
 1. Nr XIII sesji Rady Powiatu z 12 grudnia 2019 r.,
 2. Nr XIV sesji Rady Powiatu z 28 stycznia 2020 r.
 1. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu Gostyńskiego w okresie międzysesyjnym.
 2. Pytania radnych dotyczące przedstawionej informacji i odpowiedzi Zarządu.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
 4. Stanowisko Rady Powiatu wobec pisma środowiska aptekarskiego z terenu powiatu gostyńskiego domagającego się zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego stwierdzającego nieważność uchwały Nr XIII/104/19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 12 grudnia 2019 r.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
 1. uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Gostyńskiego na 2020 rok,
 2. uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Gostyńskiego na rok 2020,
 3. przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady w roku 2019,
 4. przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 rok,
 5. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gostyńskiego,
 6. przekazania Gminie Borek Wlkp. kompetencji w zakresie utrzymywania zieleni przydrożnej na terenie gminy w roku 2020,
 7. przekazania Gminie Krobia kompetencji w zakresie utrzymywania zieleni przydrożnej na terenie gminy w roku 2020,
 8. zmiany budżetu powiatu na 2020 r.,
 9. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2020-2028.
 1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówce oświatowej prowadzonych przez Powiat Gostyński za rok 2019.
 2. Sprawozdanie z działalności Rady Społecznej przy SPZOZ w Gostyniu za 2019 r.
 3. Wnioski i informacje radnych.
 4. Oświadczenia radnych.
 5. Zakończenie.

 

Przewodniczący
Rady Powiatu Gostyńskiego
/-/ Alfred Siama

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies