Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Czwartek, 18 czerwca 2020 roku

XVIII sesja Rady Powiatu Gostyńskiego

Porządek posiedzenia

XVIII sesji Rady Powiatu Gostyńskiego

25 czerwca 2020 r., godz. 13:00

 

Zgodnie z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zarządzam, że obrady XVIII sesji oraz podejmowanie rozstrzygnięć, w tym uchwał (głosowania jawne oraz tajne) odbywać się będą w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję z sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256.

 

Porządek obrad XVIII sesji Rady Powiatu Gostyńskiego:

 1. Otwarcie i ustalenie quorum.
 2. Składanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XVII/20 sesji Rady Powiatu z 28 kwietnia 2020 r.
 4. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu Gostyńskiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Pytania radnych dotyczące przedstawionej informacji i odpowiedzi Zarządu.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
 7. Rozpatrzenie raportu Zarządu Powiatu Gostyńskiego o stanie powiatu:
 1. przedstawienie raportu o stanie powiatu,
 2. debata nad raportem o stanie powiatu,
 3. udzielenie wotum zaufania Zarządowi Powiatu Gostyńskiego.
 1. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zatwierdzenia wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gostyniu,
 2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za 2019 rok,
 3. udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Gostyńskiemu za 2019 r.,
 4. oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu,
 5. delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
 6. nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Powiatu Gostyńskiego”,
 7. zmiany statutu Powiatu Gostyńskiego,
 8. udzielenia pomocy finansowej Gminie Piaski,
 9. udzielenia pomocy finansowej Gminie Krobia,
 10. zmiany uchwały Nr XIII/107/19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,
 11. zmiany budżetu powiatu na 2020 r.,
 12. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2020-2028.
 1. Stanowisko Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. upamiętniające 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II.
 2. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu w 2019 roku oraz wykonania planu finansowego Funduszu Pracy w 2019 roku.
 3. Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu na terenie powiatu gostyńskiego w 2019 r.
 4. Ocena zasobów pomocy społecznej dla powiatu gostyńskiego.
 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu za 2019 r.
 6. Sprawozdanie za 2019 r. z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022.
 7. Wnioski i informacje radnych.
 8. Oświadczenia radnych.
 9. Zakończenie.

 

Przewodniczący
Rady Powiatu Gostyńskiego
/-/ Alfred Siama

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies