Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Wtorek, 18 sierpnia 2020 roku

XX sesja Rady Powiatu Gostyńskiego

Porządek posiedzenia
XX sesji Rady Powiatu Gostyńskiego
27 sierpnia 2020 r., godz. 13:00

 

 

Zgodnie z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zarządzam, że obrady XX sesji oraz podejmowanie rozstrzygnięć, w tym uchwał (głosowania jawne oraz tajne) odbywać się będą w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję z sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256.

 

W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 oraz mając na względzie ochronę zdrowia mieszkańców oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Gostyniu, apeluję, aby mieszkańcy pozostali w domach, a obrady Rady Powiatu oglądali poprzez transmisję internetową.

 

 

Porządek obrad XX sesji Rady Powiatu Gostyńskiego:

 1. Otwarcie i ustalenie quorum.
 2. Składanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów:
 1. Nr XVIII/20 sesji Rady Powiatu z 25 czerwca 2020 r.,
 2. Nr XIX/20 sesji Rady Powiatu z 27 lipca 2020 r.
 1. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu Gostyńskiego w okresie międzysesyjnym.
 2. Pytania radnych dotyczące przedstawionej informacji i odpowiedzi Zarządu.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmiany składu Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego,
 2. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu za rok 2019,
 3. pokrycia ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu za 2019 rok,
 4. zmiany budżetu powiatu na 2020 r.,
 5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2020-2028.
 1. Sprawozdania Kierowników Nadzorów Wodnych z działań podejmowanych na terenie powiatu w 2019 r.
 2. Informacja o realizacji zadań za 2019 r. w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością.
 3. Informacja z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gostyniu za 2019 r.
 4. Wnioski i informacje radnych.
 5. Oświadczenia radnych.
 6. Zakończenie.

 

 

Przewodniczący

Rady Powiatu Gostyńskiego

/-/ Alfred Siama

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies