Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Czwartek, 17 września 2020 roku

XXI sesja Rady Powiatu Gostyńskiego

Porządek posiedzenia
XXI sesji Rady Powiatu Gostyńskiego
24 września 2020 r., godz. 13:00

 

Zgodnie z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zarządzam, że obrady XXI sesji oraz podejmowanie rozstrzygnięć, w tym uchwał (głosowania jawne oraz tajne) odbywać się będą w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję z sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256.

 

W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 oraz mając na względzie ochronę zdrowia mieszkańców oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Gostyniu, apeluję, aby mieszkańcy pozostali w domach, a obrady Rady Powiatu oglądali poprzez transmisję internetową.

 

Porządek obrad XXI sesji Rady Powiatu Gostyńskiego:

 1. Otwarcie i ustalenie quorum.
 2. Składanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XX/20 sesji Rady Powiatu z 27 sierpnia 2020 r.
 4. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu Gostyńskiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Pytania radnych dotyczące przedstawionej informacji i odpowiedzi Zarządu.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
 1. przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gostyńskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku”,
 2. wyrażenia zgody na zawarcie umowy nabycia nieruchomości położonej w Chwałkowie,
 3. zmiany uchwały Nr IX/79/19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,
 4. zmiany budżetu powiatu na 2020 r.,
 5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2020-2028.
 1. Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za I półrocze 2020 r.
 2. Wnioski i informacje radnych.
 3. Oświadczenia radnych.
 4. Zakończenie.

 

Przewodniczący
Rady Powiatu Gostyńskiego
/-/ Alfred Siama

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies