Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Czwartek, 10 grudnia 2020 roku

XXIV sesja Rady Powiatu Gostyńskiego

Porządek posiedzenia
XXIV sesji Rady Powiatu Gostyńskiego
17 grudnia 2020 r., godz. 13:00

 

W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 oraz mając na względzie ochronę zdrowia mieszkańców oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Gostyniu, apeluję, aby mieszkańcy pozostali w domach, a obrady Rady Powiatu oglądali poprzez transmisję internetową na kanale YouTube Powiatu Gostyńskiego.

 

Porządek obrad XXIV sesji Rady Powiatu Gostyńskiego:

 1. Otwarcie i ustalenie quorum.
 2. Składanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXIII/20 sesji Rady Powiatu z 26 listopada 2020 r.
 4. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu Gostyńskiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Pytania radnych dotyczące przedstawionej informacji i odpowiedzi Zarządu.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
 1. ustalenia na 2021 rok wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od realizacji dyspozycji usunięcia pojazdu,
 2. ustalenia cen i opłat oraz opłat dodatkowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiat Gostyńskiego,
 3. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Gostyńskiego,
 4. określenia przepisów porządkowych w powiatowym regularnym przewozie osób, dla którego organizatorem jest Powiat Gostyński,
 5. zmiany budżetu powiatu na 2020 r.,
 6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2020-2031,
 7. udzielenia pomocy finansowej Gminie Poniec,
 8. wydatków budżetu powiatu, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego,
 9. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031,
 10. uchwalenia budżetu powiatu na 2021 r.,
 11. odwołania Skarbnika Powiatu Gostyńskiego,
 12. powołania Skarbnika Powiatu Gostyńskiego.
 1. Informacja o wykonanych zadaniach inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych oraz o przygotowaniu do akcji zimowej.
 2. Wnioski i informacje radnych.
 3. Oświadczenia radnych.
 4. Zakończenie.

 

Przewodniczący
Rady Powiatu Gostyńskiego
/-/ Alfred Siama

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies