Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Poniedziałek, 08 lutego 2021 roku

XXVI sesja Rady Powiatu Gostyńskiego

Porządek posiedzenia
XXVI sesji Rady Powiatu Gostyńskiego
15 lutego 2021 r., godz. 13:00

 

W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 oraz mając na względzie ochronę zdrowia mieszkańców oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Gostyniu, apeluję, aby mieszkańcy pozostali w domach, a obrady Rady Powiatu oglądali poprzez transmisję internetową na kanale YouTube Powiatu Gostyńskiego.

 

Porządek obrad XXVI sesji Rady Powiatu Gostyńskiego:

 1. Otwarcie i ustalenie quorum.
 2. Składanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów:
 1. Nr XXIV sesji Rady Powiatu z 17 grudnia 2020 r.,
 2. Nr XXV sesji Rady Powiatu z 11 stycznia 2021 r.
 1. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu Gostyńskiego w okresie międzysesyjnym.
 2. Pytania radnych dotyczące przedstawionej informacji i odpowiedzi Zarządu.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
 1. uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Gostyńskiego na 2021 rok,
 2. uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Gostyńskiego na rok 2021,
 3. przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady w roku 2020,
 4. przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok,
 5. zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu,
 6. nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Gostyniu,
 7. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu,
 8. zmiany budżetu powiatu na 2021 r.,
 9. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031.
 1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówce oświatowej prowadzonych przez Powiat Gostyński za rok 2020.
 2. Sprawozdanie z działalności Rady Społecznej przy SPZOZ w Gostyniu za 2020 r.
 3. Wnioski i informacje radnych.
 4. Oświadczenia radnych.
 5. Zakończenie.

 

Przewodniczący
Rady Powiatu Gostyńskiego
/-/ Alfred Siama

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies