Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Środa, 14 marca 2018 roku

XXXVIII sesja Rady Powiatu Gostyńskiego

Porządek posiedzenia XXXVIII sesji Rady Powiatu Gostyńskiego
22 marca 2018 r., godz. 13:00

 1. Otwarcie i ustalenie quorum.
 2. Składanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów:
  • Nr XXXIV/17 sesji Rady Powiatu z 30 listopada 2017 r.,
  • Nr XXXV/17 sesji Rady Powiatu z 14 grudnia 2017 r.,
  • Nr XXXVI/18 nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu z 10 stycznia 2018 r.,
  • Nr XXXVII/18 nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu z 24 stycznia 2018 r.
 4. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu Gostyńskiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Pytania radnych dotyczące przedstawionej informacji i odpowiedzi Zarządu.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i udzielonych na nie odpowiedziach.
 7. Zapytania radnych.
 8. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  • przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok,
  • przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022,
  • udzielenia dotacji z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
  • określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanych w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości kwot na poszczególne zadania w 2018 r.,
  • wyrażenia zgody na zadeklarowanie i uiszczenie wpłat na udziały w Spółdzielni Socjalnej Ecoss,
  • wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia Samorządów Południowo-Zachodniej Wielkopolski „Samorząd dla Zrównoważonego Rozwoju” i przystąpienia do Stowarzyszenia Powiatu Gostyńskiego,
  • zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2018 r.,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2018-2028,
  • przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu gostyńskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w roku 2017.
 9. Sprawozdanie z działalności Rady Społecznej przy SPZOZ w Gostyniu za 2017 r.
 10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówce oświatowej prowadzonych przez Powiat Gostyński w 2017 r.
 11. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej powiatu gostyńskiego w roku 2017.
 12. Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Gostyniu oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu gostyńskiego za 2017 r.
 13. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gostyniu o stanie bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego powiatu gostyńskiego w 2017 r.
 14. Odpowiedzi na zapytania.
 15. Wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Wolne głosy.
 17. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Powiatu
Alfred Siama

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies