INWESTYCJE

Fakty powiatowe facebook Youtube

Projekty unijne

 

Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027” w ramach działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Cel Projektu

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 566 osób tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej oraz wsparcie 9 powiatowych systemów pieczy zastępczej i ich 90 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1.10.2023 r. do 30.06.2029 r.

Grupa docelowa

Z terenów powiatów Gostyńskiego, Grodziskiego, Kościańskiego, Leszczyńskiego, Międzychodzkiego, Nowotomyskiego, Rawickiego, Wolsztyńskiego oraz Miasta Leszno:

- dzieci i młodzież, przebywające w różnych formach pieczy zastępczej, ich rodziny biologiczne, rodziny zastępcze oraz ich otoczenie,

- usamodzielniający się i usamodzielnieni wychowankowie pieczy zastępczej,

- podmioty i osoby realizujące zadania w zakresie wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej.

Zadania realizowane w projekcie

- diagnozy pogłębione, w oparciu, o które prowadzone będą działania wspomagające rozwój (np. fizjoterapia, psychoterapia, pomoc logopedy) kompensujące opóźnienia edukacyjne, społeczne,

- działania przygotowujące do usamodzielnienia m.in. warsztaty umiejętności, treningi samodzielności, grupy wsparcia itp.,

- działania wspierające w procesie usamodzielnienia, w tym: mieszkania ze wsparciem, wsparcie w pozyskaniu zatrudnienia, itp.,

- usługi dla osób pełniących funkcje rodziny zastępczej oraz dla rodzinnych domów dziecka; ponadto dla opiekunów osoby usamodzielnianej, rodzin biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz ich otoczenia,

- wsparcie dla kadry instytucji regionalnego systemu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym przede wszystkim pracowników jednostek realizujących zadania.

Efekty projektu

 - wzmocnienie rozwoju  psychologiczno-społecznego dla 566 dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej i przygotowania ich do jak najlepszego, samodzielnego życia,

- poprawa funkcjonowania 48 rodzin zastępczych,

- objęcie wsparciem 90 osób zaangażowanych do realizacji zadań systemu pieczy zastępczej,

- rozwinięcie i poszerzenie współpracy różnych podmiotów i instytucji działających na rzecz pieczy zastępczej.

Wartość projektu (całkowity koszt projektu)

14 996 567,91 zł

Kwota dofinansowania UE

10 497 597,53 zł

Partner wiodący:

Województwo Wielkopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Partnerzy:

- Powiat Gostyński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu

- Powiat Grodziski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp.

- Powiat Kościański/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie

- Powiat Leszczyński/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie

- Powiat Międzychodzki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie

- Powiat Nowotomyski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu

- Powiat Rawicki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

- Powiat Wolsztyński/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie

- Miasto Leszno/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie

KONTAKT w sprawie projektu:

PCPR Gostyń, Lucyna Nowak tel. 65 572 75 28

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

 

Modernizacja diagnostyki obrazowej w SPZOZ w Gostyniu

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Wnioskodawca: Powiat Gostyński

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11: Instrument REACT-EU EFRR, Działanie 11.2: Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT_EU).

Cel projektu:

Głównym celem przedmiotowego projektu jest poprawa jakości i skuteczności procesu diagnostyki i leczenia powikłań po COVID-19 i innych chorób w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Gostyniu poprzez jego wyposażenie w sprzęt niezbędny do diagnozowania powikłań COVID-19, a także do prowadzenia działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków zdrowotnych i społecznych oraz zwiększenie odporności systemu ochrony zdrowia. Projekt przyczyni się do zwiększenia odporności systemu ochrony zdrowia i dostępności do usług w Wielkopolsce.
Projekt obejmuje działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych.
Cele szczegółowe projektu to:
- poprawa jakości leczenia pacjentów,
- zwiększenie liczby wykonywanych badań,
- wzrost zadowolenia pacjentów,
- poprawa skuteczności procesów terapeutycznych poprzez wymianę wyeksploatowanego sprzętu medycznego,
- zwiększenie możliwości diagnostycznych oraz świadczonych usług medycznych,
- poprawa wykrywalności powikłań związanych z COVID-19,
- wzmocnienie konkurencyjności SPZOZ w Gostyniu w regionie,
- poprawa warunków pracy personelu medycznego,
- intensyfikacja działań z zakresu diagnostyki i leczenia pacjentów w obszarach najbardziej zaniedbanych w czasie pandemii COVID-19.

Rezultaty projektu:

Realizowany projekt przyczyni się do poprawy jakości oraz dostępności świadczeń zdrowotnych, a także umożliwi zapewnienie kompleksowego procesu terapeutycznego dla pacjentów, od diagnostyki, poprzez właściwą terapię i rehabilitację, który realizowany jest w SPZOZ w Gostyniu. W wyniku przeprowadzonej analizy stanu sprzętu medycznego znajdującego się obecnie na wyposażeniu szpitala, stwierdzono znaczny stopień wyeksploatowania większości sprzętu. Do największych wyzwań, z którymi aktualnie boryka się placówka należy zwiększona zgłaszalność pacjentów oraz wysoki stopień
zaawansowania chorób.

Rezultaty realizacji projektu to (rok osiągnięcia 2024):
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) - 0 EPC;
- Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem - 13 200 os.

Wartość projektu:

5 480 366,90 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

3 692 680,50 złPowierzenie grantu o numerze 5591/P/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2022

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-EU, działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji konkursu grantowego ,,Cyfrowy Powiat" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Cel projektu:

Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego Starostwa Powiatowego w Gostyniu oraz szkół ponadpodstawowych (Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu, Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących  Zawodowych Krobi) i specjalnej (Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu), dla których organem prowadzącym jest powiat gostyński.

Wartość projektu/ Wkład Funduszy Europejskich

227 141,99 złWzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19, w okresie od dnia 1 czerwca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.

Cel projektu:

Cel główny: Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu poprzez:

- realizację staży uczniowskich dla 4 uczniów,
- realizację kursów zawodowych dla 62 uczniów/uczennic,
- wyposażenie pracowni zawodowych dla kierunku technik informatyk i technik mechatronik,
- realizację 15h zajęć z kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych na rynku pracy,
- podniesienie kompetencji i kwalifikacji wśród 6 nauczycieli/nauczycielek.  

Planowane efekty:

 • Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) – 1,
 • Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie – 6,
 • Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego – 1,
 • Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie – 8,
 • Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy – 4,
 • Liczba doposażonych pracowni – 5,
 • Liczba uczniów objętych kursami/szkoleniami w zakresie podnoszenia kompetencji lub kwalifikacji zawodowych w projekcie – 62,
 • Liczba zrealizowanych godzin zajęć  dodatkowych/dydaktyczno-wyrównawczych – 95,
 • Liczba zrealizowanych kursów/szkoleń dla nauczycieli – 6,
 • Liczba uczniów objętych działaniami odpowiadającymi na specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe – 8.

Wartość projektu:

453 245,85 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

385 258,97 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa:

22 662,29 zł

 

 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19, w okresie od dnia 1 czerwca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.

Cel projektu:

Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi wśród 35 uczniów/uczennic poprzez:

- realizację kursów zawodowych dla 35 uczniów/uczennic,
- realizację staży uczniowskich dla 6 uczniów/uczennic,
- wyposażenie pracowni dla kierunku technik budownictwa,
-  realizację 160h zajęć z kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych na rynku pracy,
- realizację 190h doradztwa zawodowego,
- podniesienie kompetencji u 1 nauczyciela oraz 1 doradcy zawodowego.  

Planowane efekty:

 • Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 8,
 • Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) – 1,
 • Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego – 1,
 • Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie – 35,
 • Liczba uczniów/uczennic szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy – 6,
 • Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie – 2,
 • Liczba uczniów/uczennic objętych wsparciem z zakresu doradztwa zawodowego – 35,
 • Liczba godzin doradztwa zawodowego w projekcie – 190,
 • Liczba zrealizowanych wyjazdów edukacyjnych – 1,
 • Liczba uczniów/uczennic objętych kursami/szkoleniami w zakresie podnoszenia kompetencji lub kwalifikacji zawodowych w projekcie – 20,
 • Liczba zrealizowanych kursów/szkoleń dla nauczycieli – 2,
 • Liczba zrealizowanych godzin zajęć dodatkowych/dydaktyczno-wyrównawczych – 160,
 • Liczba doposażonych pracowni – 2,
 • Liczba kursów/szkoleń dla uczniów - 1

Wartość projektu:

422 495,39 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

359 121,08 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa:

21 124,77 zł

 

 

 


 


Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego
do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19, w okresie od dnia 1 czerwca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.

Cel projektu:

1) podniesienie u uczniów Technikum w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu kompetencji lub kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, poprzez:

- realizację staży uczniowskich dla 3 uczniów/uczennic,

- realizację kursów zawodowych dla 20 uczniów/uczennic,

- wyposażenie pracowni zawodowych dla kierunku technik rolnik,

- realizację zajęć z kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy dla 20 uczniów/uczennic,

2) podniesienie kompetencji i kwalifikacji u 2 nauczycieli/nauczycielek.

Planowane efekty:

 • Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) – 1,
 • Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie– 2,
 • Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych
  w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego– 1,
 • Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie – 20,
 • Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy – 3,
 • Liczba uczniów objętych kursami/szkoleniami w zakresie podnoszenia kompetencji lub kwalifikacji zawodowych w projekcie – 20,
 • Liczba zrealizowanych wyjazdów edukacyjnych – 1,
 • Liczba uczniów objętych działaniami odpowiadającymi na specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe -1,
 • Liczba pracowni zawodowych doposażonych w ramach projektu – 1,

Wartość projektu:

394 590,50

Wkład Funduszy Europejskich:

335 401,92

Dotacja celowa z budżetu państwa:

19 729,53 zł

 

 

 Krobskie Centrum Usług Społecznych

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osi Priorytetowej 7 – Włączenie społeczne

Działanie 7.2. – Usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałanie 7.2.2. – Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe

Projekt realizowany jest od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 28 września 2023 r.

Cel projektu:

Główny cel - W okresie 1.07.2020 - 30.06.2023 r. wzrost dostępu 120 osób, w tym 73% kobiet, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu gostyńskiego do usług społecznych świadczonych w Mieszkaniu Chronionym/ Wspomaganym (8 miejsc), Klubie Seniora (15 miejsc), Dziennym Domu Pomocy (5 miejsc).

Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego WRPO 2014+, w następujący sposób:

- Utworzenie Krobskiego Centrum Usług Społecznych (KCUS), w którym zostanie utworzone 29 miejsc świadczenia usług społecznych dla 120 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu gostyńskiego. W ramach projektu procentowo zwiększy się liczba miejsc świadczenia usług  opiekuńczych w lokalnej społeczności oraz liczba osób objętych usługami świadczonymi w lokalnej społeczności przez Wnioskodawcę w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.  Wsparcie dla usług opiekuńczych i tworzenia mieszkań wspomaganych będzie polegać na tworzeniu miejsc świadczenia ww. usług w formie usług świadczonych w lokalnej społeczności.

Utworzenie KCUS będzie przedsięwzięciem komplementarnym z projektem infrastrukturalnym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO 2014+, tj. 9.1.2 Infrastruktura społeczna, który wnioskodawca złożył w ramach projektu  9.1.2 w oparciu o istniejącą infrastrukturę (budynek dawnej gazowni). Zostanie przebudowany, wyremontowany i wyposażony budynek, w którym powstanie „Krobskie Centrum Usług Społecznych”. Mieści się on przy ulicy Powstańców  Wielkopolskich działka 1534/4.

Planowane efekty:

W budynku tym zostanie utworzone:

- 2 mieszkania chronione, w którym powstanie 8 miejsc świadczenia usług społecznych, z mieszkań skorzysta 44 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

- Klub Seniora z 15 miejscami świadczącymi usługi opiekuńcze w formie dziennej, z KS skorzysta 60 os. zagrożonych wykluczeniem  społecznym;

- Dzienny Dom Pomocy, w którym powstanie 5 miejsc świadczenia usług opiekuńczych dla 6 osób;

- Centrum Wsparcia 20 Opiekunów Faktycznych mające na celu odciążenie rodzin opiekujących się ww. osobami niesamodzielnymi + 10 nowymi osobami niesamodzielnymi, a tym samym odroczenie w czasie konieczności całodobowej opieki instytucjonalnej nad podopiecznym.

Powstanie 1 miejsce świadczenia usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania w zastępstwie za opiekunów faktycznych.

Wartość projektu:

1.891.243,40 zł.

Wkład Funduszy Europejskich:

 1.796.681,23 zł.

Harmonogram udzielania wsparcia w Dziennym Domu Pomocy (DDP) w Krobi prowadzonym w ramach projektu „Krobskie Centrum Usług Społecznych” (KCUS):

Maj 2021 roku - PDF

Czerwiec 2021 roku - PDF

Lipiec 2021 roku - PDF

Sierpień 2021 roku - PDF

Wrzesień 2021 roku - PDF

Pażdziernik 2021 roku - PDF

Listopad 2021 roku - PDF

Grudzień 2021 roku - PDF

Styczeń 2022 roku - PDF

Luty 2022 roku - PDF

Marzec 2022 roku - PDF

Kwiecień 2022 roku - PDF

Maj 2022 roku - PDF

Czerwiec 2022 roku - PDF

Lipiec 2022 roku - PDF

Sierpień 2022 roku - PDF

Wrzesień 2022 roku - PDF

Październik 2022 roku - PDF

Listopad 2022 roku - PDF

Grudzień 2022 roku - PDF

Styczeń 2023 roku - PDF

Luty 2023 roku - PDF

Marzec 2023 roku - PDF

Kwiecień 2023 roku - PDF

Maj 2023 roku - PDF

Czerwiec 2023 roku - PDF

Lipiec 2023 roku - PDF

 

 

 

 

 

 Kształcenie zdalne w szkołach zawodowych powiatu gostyńskiego

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19.

Cel projektu:

Celem projektu jest wsparcie 6 szkół mających siedzibę na terenie gminy Gostyń, gminy Krobia, Gminy Piaski w zakresie zakupu 109 laptopów, 14 tabletów graficznych oraz 10 tabletów niezbędnych do prowadzenia edukacji w formie zdalnej, której wprowadzenie jest skutkiem wystąpienia epidemii COVID-19.

Planowane efekty:

Rezultatem projektu będzie podniesienie jakości kształcenia zdalnego oraz wzrost uczestnictwa uczniów w zajęciach zdalnych w 6 szkołach powiatu gostyńskiego.

Wartość projektu:

409 600,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

348 160,00 zł

 Projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Projekt realizowanyw ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Cele projektu:

Umożliwienie uczniom i nauczycielom, którzy nie posiadają sprzętu komputerowego, realizacji podstawy programowej w okresie nauki zdalnej, poprzez zakup laptopów wraz z oprogramowaniem.

Projektem objęto uczniów i nauczycieli: Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu, Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi, Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu.

Planowane efekty:

Zakup przez samorząd 26 laptopów wraz z zestawem słuchawkowym i oprogramowaniem, przekazanie ich szkołom prowadzonym przez powiat gostyński, a następnie udostępnienie 22 uczniom i 4 nauczycielomdla potrzeb nauki zdalnej.

Wartość projektu:

78.650,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

78.650,00 zł

 Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu.

Wnioskodawca:
Powiat Gostyński

Cele i rezultaty projektu:
Celem projektu jest poprawa dostępności infrastruktury zdrowotnej poprzez modernizację obiektów ochrony zdrowia o znaczeniu regionalnym i lokalnym. W wyniku inwestycji zmodernizowana zostanie placówka ochrony zdrowia, a zarazem rozbudowane i utworzone zostaną oddziały szpitalne przyczyniające się do lepszej dostępności do świadczeń zdrowotnych i podniesienia jakości udzielanych świadczeń. Celem realizacji projektu jest poprawa efektywności dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych oraz poprawa jakości świadczeń udzielanych osobom hospitalizowanym w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej. Obecnie takie osoby leczone są w oddziale wewnętrznym SPZOZ w Gostyniu. Celem projektu jest także zwiększenie współczynnika przelotowości, który w 2016 roku wynosił 56 (z powodu braku możliwości przekazania pacjentów z oddziału wewnętrznego do oddziału paliatywnego wskaźnik przelotowości jest mniejszy niż zakładany po realizacji projektu). Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia wartości tego wskaźnika do 60.

Odbiorcami projektu będą mieszkańcy powiatu gostyńskiego i gminy Gostyń. Według danych GUS w 2015 r. w powiecie mieszkało 76230 osób, natomiast w gminie 27975 osób. Bezpośrednią grupę odbiorców inwestycji stanowić będą pacjenci oraz pracownicy SPZOZ w Gostyniu. Utworzenie oddziału paliatywnego przyczyni się do zwiększenia dostępności w zakresie leczenia osób ze schorzeniami nowotworowymi, które również są przyczyną dezaktywacji zawodowej, a możliwości ich leczenia w oddziale wewnętrznym są ograniczone. Realizacja projektu pozwoli na zmniejszenie liczby osób oczekujących na świadczenia zdrowotne dłużej niż średni czas oczekiwania na dane świadczenie w porównaniu z 2016 r.

Projekt przewiduje utworzenie na parterze nowego budynku gabinetów Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej. Wczesna diagnostyka oraz porady specjalistyczne w pierwszym stadium choroby mogą przyczynić się do uniknięcia hospitalizacji. Poprzez realizację projektu będzie wsparty rozwój opieki koordynowanej, gdyż pacjenci przed i po hospitalizacji będą mogli skorzystać z usług medycznych w tym samym podmiocie leczniczym.

Rezultatami projektu są: wskaźnik zatrudnienia-20 EPC, liczba osób korzystających z obiektów opieki zdrowotnej objętych wsparciem-10239 os/rok.

Dane dotyczące rozbudowy SPZOZ w Gostyniu:

 • Kondygnacja piwnic (pomieszczenia techniczne, magazynowe, warsztatowe) – powierzchnia użytkowa – 222,17 m²
 • Kondygnacja parteru (zespół poradni z rejestracją, gabinetami zabiegowymi, lekarskimi, diagnostycznymi: poradnia chirurgii dziecięcej, poradnia gastroenterologiczna, poradnia kardiologiczna) oraz kotłownia – powierzchnia użytkowa – 219,28 m²
 • Kondygnacja piętra I (sterylizatornia, oddział chirurgiczny) – powierzchnia użytkowa – 219,75 m²
 • Kondygnacja piętra II (oddział wewnętrzny) – powierzchnia użytkowa – 208,23 m²
 • Kondygnacja piętra III (oddział paliatywny) – powierzchnia użytkowa – 205,91 m²

Projekt jest realizowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 z działania 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”, poddziałania 9.1.1. „Infrastruktura ochrony zdrowia”.

Wartość projektu:
6 765 371,99 zł

Wkład Funduszy Europejskich:
2 459 441,05 zł

 Udostępnianie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez ich modernizację i wyposażenie w narzędzia informatyczne.

Wnioskodawca:
Powiat Gostyński

Cele i rezultaty projektu:
Celem projektu jest zwiększenie dostępności, jakości oraz stopnia wykorzystania danych przestrzennych dotyczących powiatu gostyńskiego przez przedsiębiorców i obywateli. W szczególności usunięcie barier w dostępie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obywateli i przedsiębiorców, w tym wykonawców prac geodezyjnych, komorników, rzeczoznawców majątkowych i projektantów.

Cel strategiczny zostanie osiągnięty dzięki realizacji celów szczegółowych:

 • ucyfrowienie, podniesienie jakości i uzyskanie zgodności z obowiązującymi przepisami państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • zwiększenie dostępności, jakości oraz stopnia wykorzystania danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmującego obszar powiatu gostyńskiego przez wykonawców prac geodezyjnych, komorników, rzeczoznawców majątkowych oraz projektantów poprzez uruchomienie dedykowanych im e-usług o wysokim poziom dojrzałości.

Celami pośrednimi projektu są:

 • wkład w budowę społeczeństwa informacyjnego na poziomie regionalnym i wojewódzkim,
 • poprawa efektywności pracy administracji publicznej poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • zmniejszenie obciążeń.

Bazy danych geodezyjnych znajdujące się w powiecie gostyńskim zawierają dużą liczbę informacji, jednak w niepełnym zakresie. Informacje te są wykorzystywane przez podmioty realizujące usługi na rzecz mieszkańców powiatu. Dostęp do tych informacji jest ograniczony brakami w bazach danych oraz tradycyjnym sposobem obsługi klienta (przyjęcie przez urzędnika wniosku, odszukanie informacji, uzgodnienie treści informacji, o którą wnioskował klient, naliczenie opłaty i sprzedaż danych). Celem projektu jest informatyzacja w/w procesu udostępnienia danych. Osoba zainteresowana pozyskaniem baz danych nie jest ograniczona godzinami pracy urzędu, pozyskuje te dane będąc w swoim miejscu pracy w czasie nieograniczonym.

W wyniku realizacji projektu przez powiat, baza danych ewidencji gruntów i budynków (EGB) zostanie uzupełniona o brakujące dane i doprowadzona do zgodności z obowiązującymi przepisami, co umożliwi zasilenie baz ZSIN i SIPWW.

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu liczby osób korzystających z Internetu w kontaktach z administracją publiczną. Zostanie także zwiększona liczba pobrań/odtworzeni dokumentów zawierających informacje sektora publicznego.

Wartość projektu:
1 025 820,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:
871 947,00 zł

 Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu

Wnioskodawca:
Powiat Gostyński

Cele i rezultaty:
Głównym celem poddziałania 9.3.3 WRPO na lata 2014-2020, w ramach którego realizowany będzie projekt jest poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej. Realizacja projektu polegającego na rozbudowie ZSS w Brzeziu poprzez dobudowę nowej części z salami lekcyjnymi oraz salą sportową przyczyni się do osiągnięcia celu głównego działania. W wyniku przeprowadzenia inwestycji rozbudowana zostanie placówka oświatowa, a zarazem utworzone zostaną nowe miejsca w szkole. Jest to istotne z uwagi na uwarunkowania demograficzne powiatu i prognozowany wzrost liczby mieszkańców w wieku szkolnym.

W ostatnich latach wzrasta liczba orzeczeń o niepełnosprawności intelektualnej i sprzężonej dzieci i młodzieży, wydawanych przez PPP w Gostyniu (2007/2008 r. - 107 orzeczeń, 2014/2015 r. - 175), co wiąże się ze wzrostem liczby uczniów ZSS w Brzeziu (2007/2008 - 101, 2015/2016 - 131 uczniów.; stąd 2007/2008 - 14 oddziałów, 2016/2017 - planowane 22 oddziały). Zwiększa się liczba uczniów z głębokim stopniem niepełnosprawności i niepełnosprawnościami sprzężonymi, co także wpływa na wzrost l. oddziałów w szkole- liczebność takiego oddziału:2-4 uczniów. Potrzebne są nowe pomieszczenia (szkoła dysponuje tylko 15 salami lekcyjnymi) oraz specjalistyczne wyposażenie i pomoce do zajęć i terapii różnorodnych i złożonych dysfunkcji (uczniami szkoły są m.in. dzieci słabosłyszące, z zaburzeniami mowy, nie mówiące, niedowidzące, z autyzmem, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z niepełnosprawnością ruchową, ze zmniejszoną siłą mięśni-wymagające pomocy aby chodzić).

W związku z powyższym zaplanowano realizację projektu, który będzie odpowiedzią na zaistniałą sytuację i pozwoli poprawić warunki edukacji i terapii (poznawczej i ruchowej) w ZSS w Brzeziu.

Realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia dostępu do edukacji na obszarach wiejskich.

Inwestycja wpłynie na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz na poprawę jakości edukacji wśród osób niepełnosprawnych.

Rezultatami projektu są:  liczba osób korzystających ze wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej (w 2018 r. - 130 os.) oraz wskaźnik EPC na poziomie 1,63 w roku 2018.

Przedmiotowy projekt jest zgodny z celem operacyjnym 7.1. Poprawa warunków, jakości i dostępności edukacji Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 r. Inwestycja wpisuje się w założenia projektu przewodniego „Młodzież w drodze”, określonego w Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020.

Wartość projektu:
4 636 223,99

Wkład Funduszy Europejskich:
3 940 790,38

 Lepszy świat dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu

Wnioskodawca:
Powiat Gostyński

Cele i rezultaty:
Projekt odpowiada na problem - konieczność lepszego wsparcia uczniów z największymi problemami edukacyjnymi oraz niewystarczające wyposażenie dydaktyczno-terapeutyczne i kompetencje nauczycieli w stosunku do rosnących potrzeb niepełnosprawnych intelektualnie uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu (ZSS). Problem i wynikający z niego zakres potrzebnego wsparcia określono na podstawie indywidualnej diagnozy sytuacji.  ZSS jest najmłodszą tego typu szkołą w województwie. Powstała 15 lat temu i bardzo dynamicznie się rozwija. Działalności szkoły przyświeca zasada, iż każde dziecko może pokonać bariery niepełnosprawności i odnieść sukces. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i ciężkiej pracy, kadry pedagogicznej szkoła osiąga duże efekty w rozwijaniu talentów dzieci, wygrywając liczne konkursy. Tym samym przyczynia się do przełamywania stereotypów niepełnosprawności i przygotowuje dzieci do aktywności również na rynku pracy. Na początku działalności kształceniem objęto 16 dzieci, obecnie jest ich już 131. Na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczą w Gostyniu szacuje się, że w najbliższych latach liczba ta wzrośnie do ponad 150. Jednocześnie do szkoły trafia coraz więcej dzieci z większym stopniem niepełnosprawności intelektualnej i z niepełnosprawnością sprzężoną (m.in. upośledzenie wzroku i słuchu). Aż 41% uczniów ma drugi stopień niepełnosprawności intelektualnej (umiarkowany lub znaczny) a 11%- trzeci (głęboki). Znaczny i szybki wzrost liczby uczniów, w tym z większym stopniem upośledzenia, generuje ogromne potrzeby, na które ZSS nie jest w stanie sama odpowiedzieć. W związku z tym konieczne jest uzupełnienie dotychczasowych działań ZSS przez środki UE. Diagnoza wykazała, że najbardziej palące problemy i potrzeby dot. następujących wymiarów:

 • rozwój kompetencji kluczowych z zakresu matematyki, fizyki i j.niemieckiego (tu uczniowie mają największe trudności wynikające z ograniczeń w zakresie logicznego i abstrakcyjnego myślenia oraz czytania ze zrozumieniem, związanymi z niepełnosprawnością),
 • przełamywanie barier niepełnosprawności intelektualnej i fizycznej (np.przez biofeedback).

W obu wymiarach są potrzeby w zakresie: budowy pomieszczeń (klasopracowni, sal terapeutycznych i gimnastycznych), ich wyposażenia, rozwoju kompetencji nauczycieli, wsparcia uczniów z największymi trudnościami.

Pomieszczenia będą uwzględnione w planowanym do złożenia przez powiat gostyński wniosku o dofinansowanie projektuinfrastrukturalnego współfinansowanego z EFRR w ramach Poddział. 9.3.3 WRPO 2014+. Pozostałe problemy będą zniwelowane przez wsparcie w niniejszym projekcie. Projekty powiązane są tematycznie w ramach wspólnego celu.

W związku z powyższym, CEL PROJEKTU to: wyrównanie dostępu do edukacji i podniesienie jakości kształcenia niepełnosprawnych intelektualnie uczniów/uczennic ZSS, w okresie IX.2017- XII.2019. Zostanie osiągnięty poprzez:

 • podwyższenia kompetencji 18 nauczycieli (18K/0M) w zakresie prowadzenia zajęć z matematyki, fizyki, j.niemieckiego oraz pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • doposażenie w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i terapeutyczne dla min.60 (24K/36M) niepełnosprawnych uczniów z największymi potrzebami,

Cel projektu przyczyni się do realizacji celów szczegółowych nr 2 i 3 WRPO przez podniesienie kompetencji nauczycieli, eliminację barier dostępu do edukacji i podniesienie kompetencji dzieci o specjalnych potrzebach, co w efekcie ograniczy przedwczesne kończenie nauki szkolnej. Wyrównywanie szans edukacyjnych przeciwdziała tym samym wykluczeniu społecznemu i zwiększa szanse na zatrudnienie.

Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu nie zmniejszy się w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych przez ZSS w okresie 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie projektu (średniomiesięcznie).

Okres realizacji wynika ze zintegrowania z projektem inwestycyjnym- wyposażenie sal i zajęcia dla dzieci możliwe po zakończeniu prac infrastrukturalnych

Wartość projektu:
222 304,75 zł

Wkład Funduszy Europejskich:
211 024,75 zł

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies