Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Środa, 27 kwietnia 2022 roku

Dotacje na prace konserwatorskie


Informacja w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu gostyńskiego - do 15 września każdego roku.

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Gostyńskiego Nr XXXVII/283/22 z dnia 31 marca 2022 r. do 15 września można składać wnioski o dotację z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu gostyńskiego.

Wnioski o dotację niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane ze względu na niespełnienie warunków formalnych

Wniosek o dotację powinien zawierać:

- dane podmiotu ubiegającego się o dotację;

- dane o zabytku;

- opis zadania;

- wykaz prac przeprowadzonych przy zabytku w okresie ostatnich 3 lat z podaniem wysokości poniesionych nakładów, w tym ze środków publicznych;

- dodatkowe uzasadnienie, wymagane w przypadku ubiegania się o kwotę przekraczającą 50% nakładów koniecznych;

- dodatkowe uwagi lub informacje wnioskodawcy;

- wykaz załączników do wniosku;

- oświadczenia.

Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować nakłady konieczne na:

- sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

- przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;

- wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

- opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

- wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

- sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

- zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

- stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

- odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

- odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;

- odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

- modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

- uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

- działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;

- zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7–15;

- zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Wniosek o dotację na zabytki

Zaktualizowany zakres robót


 

Opracowanie: Starostwo Powiatowe w Gostyniu

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies