Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Środa, 28 lutego 2024 roku

Posiedzenia komisji w marcu 2024 r.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
odbędzie się 4 marca 2024 roku o godz. 13:00
w gabinecie Starosty Gostyńskiego.


Cel posiedzenia:
1.    Otwarcie.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Ustalenie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołów:
a)    Nr 33/23 z dnia 23 listopada 2023 r.,
b)    Nr 34/23 z dnia 7 grudnia 2024 r.,
c)    Nr 35/24 z dnia 11 stycznia 2024 r.
5.    Zapoznanie się z materiałami kontroli Zarządu oraz jednostek organizacyjnych powiatu przeprowadzonych w 2023 r. przez organy kontroli zewnętrznej i wewnętrznej.
6.    Zapoznanie się z realizacją zaleceń pokontrolnych w jednostkach, wydziałach, w których przeprowadzona była kontrola Komisji Rewizyjnej w latach 2018 - 2023.
7.    Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zatwierdzenia wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Gostyniu.
8.    Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2024 rok.
9.    Wolne głosy i wnioski.
10.    Zakończenie.


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Mikołaj Rogala
 


Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
odbędzie się 5 marca 2024 roku o godz. 13:00
w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu.


Cel posiedzenia:
1.    Otwarcie.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Ustalenie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu Nr 13/24 z dnia 9 stycznia 2024 r.
5.    Rozpatrzenie skargi na działalność Starosty Gostyńskiego oraz pracowników Referatu ds. dróg.
6.    Wolne głosy i wnioski.
7.    Zakończenie.


Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
/-/ Piotr Kogut

Posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
odbędzie się 12 marca 2024 roku o godz. 14:00
w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego.

Cel posiedzenia:
1.    Otwarcie.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Ustalenie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołów:
a) Nr 60/23 z dnia 14 grudnia 2023 r.,
b) Nr 61/23 z dnia 28 grudnia 2023 r.,
c) Nr 62/24 z dnia 11 stycznia 2024 r.,
d) Nr 63/24 z dnia 24 stycznia 2024 r.
5.    Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2024 r.
6.    Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2024-2032.
7.    Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Gostyńskiego.
8.    Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanych w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości kwot na poszczególne zadania w 2024 r.
9.    Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu gostyńskiego.
10.    Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2024 rok.
11.    Wolne głosy i wnioski.
12.    Zakończenie.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Inwestycji
i Rozwoju Gospodarczego
/-/ Sebastian Czwojda

Posiedzenie Komisji Samorządowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
odbędzie się 11 marca 2024 roku o godz. 13:00
w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu.

Cel posiedzenia:
1.    Otwarcie.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Ustalenie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołów:
a) Nr 70/23 z dnia 11 grudnia 2023 r.,
b) Nr 71/23 z dnia 28 grudnia 2023 r.,
c) Nr 72/24 z dnia 22 stycznia 2024 r.
5.    Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanych w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości kwot na poszczególne zadania w 2024 r.
6.    Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu gostyńskiego.
7.    Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2024-2030.
8.    Zaopiniowanie Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówce oświatowej prowadzonych przez Powiat Gostyński za rok 2023.
9.    Zaopiniowanie Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Gostyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2023.
10.    Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu gostyńskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w roku 2023.
11.    Zaopiniowanie Sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Gostyniu oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu gostyńskiego za 2023 rok.
12.    Zaopiniowanie Informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gostyniu o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego powiatu gostyńskiego w 2023 r.
13.    Zaopiniowanie Informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej powiatu gostyńskiego w roku 2023.
14.    Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2024 rok.
15.    Wolne głosy i wnioski.
16.    Zakończenie.

Przewodnicząca Komisji
Samorządowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
/-/ Mirosława Bigaj


Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
odbędzie się 13 marca 2024 r. o godzinie 12:00
w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu.

Cel posiedzenia:
1.    Otwarcie.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Ustalenie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołów:
a) Nr 39/24 z dnia 4 stycznia 2024 r.,
b) Nr 40/24 z dnia 9 stycznia 2024 r.,
c) Nr 41/24 z dnia 6 lutego 2024 r.
5.    Zaopiniowanie Informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gostyniu o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego powiatu gostyńskiego w 2023 r.
6.    Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2024 rok.
7.    Wolne głosy i wnioski.
8.    Zakończenie.

Przewodniczący Komisji
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
/-/ Tomasz Skibicki

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies