Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Czwartek, 18 stycznia 2024 roku

LV sesja Rady Powiatu Gostyńskiego

Porządek posiedzenia
LV sesji Rady Powiatu Gostyńskiego
25 stycznia 2024 r., godz. 13:00

 

 1. Otwarcie i ustalenie quorum.
 2. Składanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr LIV sesji Rady Powiatu z 28 grudnia 2023 r.
 4. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu Gostyńskiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Pytania radnych dotyczące przedstawionej informacji i odpowiedzi Zarządu.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
 7. Sprawozdanie z działalności Rady Społecznej przy SPZOZ w Gostyniu za 2023 r.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
  1. uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Gostyńskiego na 2024 rok,
  2. uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Gostyńskiego na rok 2024,
  3. przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady w roku 2023,
  4. przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2023 rok,
  5. powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Gostyniu,
  6. wyrażenia woli wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa ciągu pieszo- rowerowego przy DK nr 12 na odcinku Gostyń- Piaski",
  7. zmiany budżetu powiatu na 2024 r.,
  8. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2024-2032.
 9. Wnioski i informacje radnych.
 10. Oświadczenia radnych.
 11. Zakończenie.

 

 

Przewodniczący
Rady Powiatu Gostyńskiego
/-/ Damian Walczak

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies